Regler för fiskerättsägarnas fiske

Följande regler gäller för fastigheter med fiskerättsbevis då endast detta används

  1. Rättshavande med enbart fiskerättsbevis skall i god tid* anmäla sitt planerade fiske och slag av fiske till någon i styrelsen och får inte bedriva fiske utan fiskerättsbevis. Allt sådant fiske skall vara lagligt och även med de generella begränsningar som styrelsen beslutat (exv. förbud mot allt kräftfiske). Upplysningar om begränsningarna* ges i samband med att anmälan av det planerade fisket görs. 
  2. Fiskerättsbevis berättigar till fiske endast av personer i markägarens hushåll (dvs alla skall vara skrivna på samma adress). Således gäller inte rätten för gäster.
  3. Fiske enligt ovan får bedrivas endast i det område A till E där egna fiskerätten gäller. För fiske i övriga områden krävs fiskekort och fiske får ske endast enligt kortreglerna i hela sjön om fiskekort lösts. 
    *  Kontakta någon i styrelsen, så att de speciella instruktionerna och begränsningarna kan översändas per epost innan fisket påbörjas. OBS att fiskerättsägaren måste se till att aktuella instruktioner används.   

Ägaren till en fastighet som är fiskerättsägare men inte har fiskerättsbevis kan få nytt sådant mot en administrativ avgift på 100 kr.
Avgiften täcker även rösträtt på närmast kommamde fiskestämma.

Se mer om fiskerättsägarnas rättigheter/ skyldigheter i stadgarna.