Förteckning över rättshavande fastigheter (vars ägare 1993 fick eller kunde fått markägarkort)

Full rösträtt på fiskestämmor tillkommer de i Lantmäteriets förrättning angivna fastigheterna, samt den tillkommande fastigheten Tahult 4:7. Om så krävs kan röstning i vissa frågor ske efter andelstal. För att få rösta måste fiskerättshavare senast på stämman ha betalat en administrativ avgift på 100 kr, eller ha löst ett fiskekort som gäller vid den tidpunkt stämman sker.

Totalt har föreningen 61 rättshavande medlemmar, varav de flesta är strandtomter i Sandsjön och Hornasjön; dock är inte alla strandtomter i Sandsjön med. De flesta av tomterna har andelstalet 1. Vidare är alla skogsfastigheter vid Sandsjön medlemmar, med varierande andelstal. Största andelstalet är kommunens 283 andelar, följt av en fastighet med 172 andelar. Summan av alla andelstal är något över 1000.  

Endast en minoritet av de rättshavande har visat intresse för föreningen. Förutom »storägarna» får bara de som anmält sig och senaste årens fiskekortsinnehavare besked om stämmor etc., eftersom inga brevutskick till alla rättshavande krävs enligt de nya stadgarna.

Listan (debiteringslängden) över ägarna till de rättshavande fastigheterna hålls uppdaterad. Vill du veta om din fastighet och dess andelstal och om du är rättshavande måste du kontakta styrelsen (ordf. eller kassören), eftersom listan på grund av lagkrav inte kan läggas ut på nätet. Finns din fastighet med skickas listan till dig per epost.I den anges i kolumnen »Typ» det område där rättigheten gäller.

 

En markägare med markägarkort har särskilda rättigheter
endast inom »sin» fiskezon. 
Kartan i PDF-format kan laddas ner här.