Stadgar

Stadgedokumentet som slutligt beslutades vid fiskestämman i september 2015 kan laddas ner här. 

Till dessa ägarstämmor kallas s.k. rättshavande medlemmar (dvs ägare av fastigheter med fiskerätt) enligt Lantmäteriets förrättning 1993 – givetvis med hänsyn tagen till ägarbyten mm i mellantiden. Dessutom annonseras i HärrydaPosten samt sänds personliga brev till de s.k. storägarna (c:a 7 st) samt alla som löst fiskekort de seaste åren.  – Vid ägarstämman 2015 fattades slutligt beslut om de nyaste stadgarna och hur fisket skall bedrivas, samt att att markägar-rättigheterna i fortsättningen så långt lagen tillåter begränsas till det fåtal  fastigheter som innehar s.k. fiskerättsbevis; även dessas fiskerätt är begränsad till vissa delar av sjön..

Föreningen drivs sedan dess i stort sett som en fiskeklubb och  använder de rättigheter som fastställdes vid förrättningen 1993 sant efter stadgeändringarna 2005-06 och 2014-15. Av rättsliga skäl  förfogar dock rättshavarna enligt förrättningen över vissa fiskerättigheter. Den rättshavande som vill ha mer information om dessa – och begränsningarna – måste kontakta ordf. Per Olov Risman (se styrelsesidan betr. kontaktuppgifter) och får då underlagen per epost.