Tryck här för utskriftsvänlig PDF-fil  (endast reglerna)

OM FISKEKORT och fiskerättsbevis
Fiske efter kräfta får ske endast som provfiske i föreningsstyrelsens regi.
Att köpa fiskekort: Betala direkt in beloppet på föreningens bankgirokonto 5818-0514 – Sandsjöns fiskevårdsområdesförening. Ange på talongen namn och adress. Kort skickas då per post.

REGLER FÖR FISKEKORT från och med  2018
  1. Vid allt fiske som fordrar fiskekort skall detta medföras.
  2. Endast ett handredskap per person får användas; dock tillåts två handredskap per person i fiskande båt. Som handredskap räknas metspö, kastspö och drag, i samtliga fall försett med ett bete ( se 3. nedan!) eller liknande på linan. Inga andra rörliga eller fasta redskap får användas. Exempel på förbjudna redskap är mjärde, tina, nät och angeldon med mer än ett bete på linan. Högst åtta angeldon med krokar och/eller beten får dock användas per person 16 år och äldre vid vinterfiske genom isen.
  3. Betesfisk får inte tas med från någon annan sjö. Levande betesfisk är förbjuden.
  4. Den fiskande får inte lämna fiskereredskap i sjön utan tillsyn. Detta betyder i praktiken att den eller de fiskande skall vara synlig(a) från den plats där fiskredskap lämnats i sjön; i annat fall sker otillåtet fiske och redskapen kan konfiskeras.
  5. Omhändertagande och dödande av fångad fisk skall ske omgående. Endast oskadad fisk får släppas tillbaka. Användning av kista eller liknande för förvaring av fisk är inte tillåtet.
  6. Fiske får ske i hela Sandsjön. Fiske eller andra åtgärder i syfte att ändra förutsättningarna för fisket får inte ske i Boltjärn, Stora och Lilla Tingtjärn, Lammatjärn samt dessas och Sandsjöns utloppsbäckar. 
  7. Fiske för försäljning får inte ske utan skall i princip vara avsett för det egna hushållets konsumtion. För fisketävlingar sker överenskommelser med styrelsen i varje enskilt fall.
  8. Vid fisket skall allemansrätten iakttas, dvs den fiskande får inte vistas så nära bostadshus att boende kan känna sig störda. Annans tomtmark får inte beträdas. Fiske  där andra badar är förbjudet. Bilkörning på privata vägar är förbjudet.