Fiskbestånd


Detta avsnitt kompletteras då och då. Kom därför tillbaka efter en tid!   SENASTE UPPDATERING 2020-07-14
På 1940-talet gjordes privata utsättningar av flodkräfta, ål mm  i sjöns NÖ del (se Historik). Märkligt nog har beståndet överlevt i alla år, och då huvudsakligen i anslutning till de få stenbottnarna. De flesta »goda» sådana finns vid några öar, vilket sannolikt bidragit till att knappast något kräftfiske skett från 50-talet och framåt.

På 1950-talet fanns i Sandsjön förutom några få flodkräftor troligen endast gädda, abborre och ål. Vid provfiske på djupet med nät ca 1990 fångades dock även färna och det är möjligt att beståndet funnits mycket länge; sjön Aspen som ligger nedströms är en av Sveriges artrikaste insjöar.

På 1950-talet var ålförekomsten i Sandsjön fortfarande god. Efter väg- och dikningsarbeten vid Stora Stamsjön under 1970-talet försvårades dock ålens vandringsmöjligheter högst avsevärt. Detta, i kombination med ålens allmänna minskning, har gjort att den  inte längre förekommer. Emellertid har vandringshindret vid St. Stamsjön nu tagits bort, varföls föreningsens styrelse skall undersöka möjligheterna för ny-inplantering i Sandsjön.

Ca 1970 hade sjöns pH blivit så lågt att fiskreproduktionen i stort sett avstannat. Bortsett från omfattande algblomningar sommartid var vattnet mycket klart och på många ställen blommade de vita näckrosorna på bottnen, flera meter ner. Fångst av tjockhudade och deformerade abborrar på 1,5 kg förekom. Lyckligtvis påbörjades sjökalkningar i detta skede. Dessa har sedan fortsatt och sjöns status är idag god och i stort sett återställd. Men vassarna har fortfarande nte vuxit ut till mer än ca 30 % av vad de var på 1950-talet. pH-värdet är numera 6,6 till 7,0.

I början av 1990-talet hade främst gäddfisket blivit gott. Levande mört från andra sjöar användes då som betesfisk, främst av ungdomar från Landvetter. Detta – i kombination med sjöns högre pH-värde – medförde att ett mörtbestånd kunde börja konstateras några år senare. Efter ett maximum på 00-talet är beståndet uppskattningsvis nu på en nivå ca 30 % av abborrbeståndet. Andelen tusenbröder är stort men gäddbeståndet är idag mycket gott.

Bilden visar en flodkräfta fångad hösten 2015. Kräftfiske får ske endast som provfiske i föreningens regi.  

Uppdaterad 2020-07-14